Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten Weusten en Hoornstra

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: de medewerker van Weusten en Hoornstra die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een traject op het gebied van begeleiding, training of aanverwante werkzaamheden;
diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan niet schriftelijk door de opdrachtgever is afgewezen. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.
2. Opdrachtnemer is een door het CRKBO erkende instelling en brengt derhalve geen btw in rekening.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of  de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Vragen van administratieve of inhoudelijke aard worden binnen twee weken beantwoord. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen een week beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever een uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Een cursus gaat niet door bij onvoldoende deelnemers of ziekte van de trainer.

6. Deelnemers aan een cursus kunnen te allen tijde hun deelname annuleren. Dit heeft geen financiële consequenties, daar de rekening na afloop wordt verzonden.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Wijzing van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventueel werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm aan ook tussen opdrachtnemer en klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten  tenzij klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
3. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden, met uitzondering van overleg met de betrokken bedrijfsarts, indien er sprake is van ziekte en/of verzuim.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of klant verstrekte  – of in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten.
3. Opdrachtgever en/of klant mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
4. Opdrachtnemer behoudt  het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers of klanten.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden
1. Beide partijen kunnen te allen tijde een overeenkomst schriftelijk opzeggen. In dat geval zullen de gemaakte uren van opdrachtnemer conform het afgesproken uurtarief in rekening worden gebracht.
2. Bij open inschrijving voor een training gelden de annuleringsvoorwaarden vermeld bij de training in kwestie.
3. Indien van toepassing gelden de condities waaronder een training eventueel niet doorgaat vermeld bij de training in kwestie.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien, na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden, opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, deels vooraf en deel achteraf in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

Artikel 13. Incassokosten
1. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met de invordering ten laste van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer – of haar ondergeschikten.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.